MISJA

AKADEMIA KRÓLOWEJ JADWIGI uczy dziewczęta wydobywać PIĘKNO, które w nich jest na wszystkich poziomach człowieczeństwa: fizycznym, psychicznym i duchowym. Podejmując apel św. Jana Pawła II o budowanie cywilizacji życia, stajemy po stronie człowieka i jego godności, będącej zarazem podstawowym elementem budowania jego zdrowia.

„Prawdziwe wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest członkiem. Podstawą wychowania prawdziwego jest płynące z wiary i rozumu przekonanie, że ostatecznym celem człowieka jest wieczne szczęście w Bogu, a godne życie jest podstawowym warunkiem prawdziwego szczęścia osoby oraz przyczynia się do dobra wspólnego rodziny, narodów, każdej społeczności”
Deklaracja  o wychowaniu chrześcijańskim GRAVISSIUM EDUCATIONIS

Pragniemy, aby każda nasza wychowanka mogła dojść do świętości, będąc dobrą i piękną kobietą – Polką na wzór św. Jadwigi królowej Polski, która królowała poprzez mądrość, miłość i służbę.
Zapraszamy dziewczęta oraz młode kobiety do znalezienia odpowiedzi na pytanie KIM JESTEM – PODJĘCIA PRACY NAD SOBĄ – TWORZENIA, a zatem czynienia w świecie dobra.

Wychowanie klasyczne ma na celu:

  • THEORIA – kształcenie umysłu, w oparciu o PRAWDĘ o rzeczywistości.
  • PRAKSIS – rozwój życia moralnego, czyli czynienie DOBRA i unikanie zła.
  • POIESIS – wdrażanie do twórczego życia, czyli podejmowanie PIĘKNEJ aktywności dla wspólnego dobra.

Człowiek osiąga bowiem pełnię istnienia, gdy podejmuje trud przemyślenia, a równocześnie przekroczenia samego siebie i swoich słabości. Przekraczanie dokonuje się tylko w miłości. Człowiek jest bezcenny, bo jest pomyślany przez Boga.

Dlatego każdy człowiek posiada GODNOŚĆ, która w najgłębszym tego słowa znaczeniu, w świetle świadectwa wszystkich epok i kultur, jest składnikiem doświadczenia ŚWIĘTOŚCI, które przenika egzystencję osoby ludzkiej. Osobowa godność dotyczy również tworzonych przez nią wspólnot: rodziny, narodu, państwa.

Prawda, dobro i piękno są podstawą naszych założeń edukacyjnych, obejmujących:

  • WYCHOWANIE – działania mające na celu ukształtowanie człowieka pod względem fizycznym, moralnym i umysłowym
  • DYDAKTYKĘ – zdobywanie wiedzy
  • PROFILAKTYKĘ –działania, mające na celu zapobieganie niekorzystnym postawom i zachowaniom.