NASZA METODOLOGIA

WYCHOWANIE PERSONALISTYCZNE

„Wychowanie zdąża do kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecznego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek jest członkiem”

Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim GRAVISSIUM EDUCATIONIS.
Istotą założeń naszego programu jest podstawa antropologiczna i aksjologiczna, a więc to, jaką koncepcję człowieka przyjmujemy oraz jakie wartości wskazujemy. Program opiera się na personalistycznej i realistycznej filozofii człowieka. Te zasady od 1991 r. zapisane są w preambule do ustawy o systemie oświaty, w której podkreślono konieczność wspierania dzieci we wszystkich obszarach jego rozwoju.

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali”

św. Jan Paweł II

Program edukacyjno-wychowawczy opiera się na personalistycznej koncepcji człowieka jako osoby, która dąży do prawdy i spełniania zgodnego z nią dobra oraz kontemplacji piękna. Wraz z innymi osobami powołana jest do troski o dobro wspólne. Rozwój osobowy dokonuje się w oparciu o wartości wiary, nadziei i miłości. Główne założenia programowe przyjęte zostały w oparciu o filozofię personalizmu zaprezentowaną w dziele św. Jana Pawła II pt. „Osoba i czyn”. Są to założenia edukacji klasycznej ukierunkowanej na kształtowanie charakteru, a realizowanej z uwzględnieniem wolności i podmiotowości wychowanek.

Życie nie może być moralnie dobre dopóki człowiek interesuje się tylko tym, czy coś go zadowala, czy jest mu miło, jeśli nie pyta, czy to powinno być chciane. Człowiek bowiem nie może żyć w pełni, jeżeli nie dąży do celów wyższych, a zadowala się jedynie niższymi.
Tak jak myślimy, tak postępujemy. Prawe myślenie prowadzi do prawości postępowania. Poznaj samego siebie, by działać po ludzku. Dlatego myśląc o wychowaniu musimy najpierw określić, KIM JEST CZŁOWIEK oraz co jest istotą człowieczeństwa, a więc jego prawdziwą naturą.
Wychowanie do pełni człowieczeństwa opiera się na dwóch filarach tj. FIDES ET RATIO czyli na łączeniu WIARY i ROZUMU – dwóch skrzydłach, które pomagają wznosić się podczas życiowej pielgrzymki.

Podejmujemy działania edukacyjno-wychowawcze prowadzące do pełni życia poprzez:

  • poszukiwanie PRAWDY: kształcenie umysłu w oparciu o prawdę o rzeczywistości oraz refleksję opartą na rozumowej analizie otaczającego świata
  • dążenie do DOBRA: rozwijanie życia moralnego, czyli prawego i mocnego charakteru w służbie właściwie rozumianego dobra – czynienie dobra i unikanie zła
  • tworzenie i kontemplowanie PIĘKNA: podejmowanie różnych form aktywności w służbie innym dla wspólnego dobra
  • wzrastanie w ŚWIĘTOŚCI: urzeczywistnianie w życiu wartości dobra, prawdy i piękna, miłość staje się motywacją podejmowanych działań, a szczytem rozwoju moralnego są decyzje i postawy zgodne z ośmioma błogosławieństwami

Zajęcia prowadzone są zgodnie z kalendarzem religijnym według wskazań bł. Edmunda Bojanowskiego. Program i sposób prowadzenia są dostosowane do odpowiednich grup wiekowych. Organizujemy twórcze zabawy, gry, wykłady i spotkania dyskusyjne. W realizacji wychowawczej naszej misji stosujemy zarówno nowoczesne, jak również tradycyjne metody pracy i narzędzia dydaktyczne.