PROGRAM EDUKACYJNY

Program realizowany jest przez trzy lata dla każdego stopnia i obejmuje: tygodniowy wyjazd do pałacu oraz udział w zajęciach w pierwsze soboty miesiąca od października do czerwca. Na zajęcia, które odbywają się poza zajęciami szkolnymi tj. obowiązkowymi, zapisywane są dziewczęta odpowiednio do wieku.

Program realizowany jest przez trzy lata dla każdego stopnia, na który zapisywane są dziewczęta odpowiednio do wieku.

PIERWSZY ROK FORMACJI
THEORIA – poznawanie odpowiedzi na pytanie KIM JESTEM, prawdy o świecie i o człowieku – obejmuje naukę, w tym filozofię i nauki szczegółowe; jej naczelnym priorytetem jest PRAWDA.

Prawda opiera się na poznaniu kim jest człowiek wobec Stwórcy, rozumieniu i ocenie, czym jest prawda, a czym fałsz. Komponent obejmuje naukę, w tym filozofię i nauki szczegółowe. Jej naczelnym priorytetem jest PRAWDA, a celem kształcenie umysłu w oparciu o prawdę o rzeczywistości

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • Cywilizacja łacińska jako sposób organizowania się społeczeństw tj. greckie piękno, prawo rzymskie, antropologia chrześcijańska.
 • Podstawy filozofii w wymiarze ontologicznym, epistemologicznym i etycznym.
 • Poznanie koncepcji człowieka jako osoby tj. godność, tożsamość, wolność i niewola, wymiary rozwoju: fizyczny, uczuciowy, poznawczy, moralny, duchowy, społeczny i religijny.
 • Kierunki rozwoju osobowości.
 • Elementy logiki.
 • Historia mistrzynią życia, dziedzictwo narodu polskiego, osoby zasłużone dla Polski i świata jako wzorce wychowawcze.

DRUGI ROK FORMACJI
PRAKSIS – KSZTAŁTOWANIE CHARAKTERU – dotyczy moralności w sferze postępowania a jej głównym celem jest DOBRO.
Komponent dotyczy moralności w sferze postępowania indywidualnego, rodzinnego, społecznego, zawodowego i narodowego w oparciu o sumienie. Głównym celem wysiłku moralnego jest DOBRO. Dobro to znajomość zasad postępowania i praca nad charakterem w służbie miłości. Rozumiemy, czym jest moralność, nasze wartości i konieczność kształtowania naszego charakteru z punktu widzenia wartości, a najwyższą wartością jest miłość. Prawo wysiłku i powinności podporządkowanych zadaniom.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • Dobro i jego rodzaje.
 • Rozpoznawanie, rozróżnianie, rozwijanie talentów, umiejętności tj. kształtowanie postawy twórczej.
 • Stopnie dojrzałości człowieka – samoposiadanie, samopanowanie, samowychowanie.
 • Kształtowanie sumienia we wszystkich jego wymiarach: osobowym, rodzinnym, narodowym, zawodowym, społecznym. Kształtowanie charakteru tj. poznanie na czym polega roztropność, umiarkowanie, sprawiedliwość, męstwo i cnoty pokrewne.

TRZECI ROK FORMACJI
POIESIS – TWÓRCZOŚĆ I WYTWÓRCZOŚĆ – obejmuje rzemiosło, sztuki piękne i technikę, jej głównym odniesieniem jest PIĘKNO.
Wydobywanie piękna z siebie, czyli rozwój osobowy oraz kształtowanie postawy twórczej poprzez: kontemplację tj. wyciszenie i refleksję, podejmowanie codziennych czynności oraz poznawanie sztuk pięknych czyli malarstwa, muzyki, teatru, tańca, literatury. Ma na celu przygotowanie do życia, zwłaszcza społecznego, czyli podejmowanie różnych form aktywności dla wspólnego dobra.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

 • Kształtowanie wrażliwości estetycznej na prawdę i dobro, uczenie sztuki refleksji, kontemplacji piękna, zachwytu i podziwu nad rzeczywistością.
 • Kształtowanie umiejętności artystycznych.
 • Twórcze wykorzystanie tradycji poprzez poznanie dziedzictwa kultury polskiej.
 • Poznawanie zasad retoryki i rozwój umiejętności retorycznych.
  Savoir-vivre.